เป้าหมายหลัก

week3

ผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : เรื่องเล่าจากก้อนดิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจอยากเรียนรู้ นำเสนอความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

Week
Input
Process
Out put
Outcome
3
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น