เป้าหมายหลัก

Main

ภูมิหลังของปัญหา : โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)  เป็นโรงเรียนขนาดกลางและบุคลากรเพียงพอต่อการสอน ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง แห้งแล้ง ประชากรมีอาชีพทำนา ผู้ปกครองฐานะยากจน ไปทำงานต่างถิ่น
เด็กๆส่วนมากร้อยละ
40  อาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย ขาดความอบอุ่น ความเอาใจใส่ดูแล ศิษย์เก่าที่จบไปขาดจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น

           ทั้งนี้ ให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่า ความสำคัญของโรงเรียน ความเป็นมาของโรงเรียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างปลูกฝัง จิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับนักเรียนด้านการรักโรงเรียน รักในท้องถิ่นของตนเอง และกระบวนการเรียนการสอนจะเน้นฝึกประสบการณ์ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาและมีเหตุผล ส่งผลให้นักเรียนอยากมาเรียนโรงเรียนแห่งนี้  

   
Mind Map   
              


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น